เปิดงานวันแห่งครอบครัวและสมัชชาครอบครัวจ.พิษณุโลกประจำปี 2560

วันที่ 21 เม.ย.60  ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันแห่งครอบครัวและสมัชชาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างพอเพียง โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน อาสาสมัคร ชมรมผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน สมาคมคนพิการสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวเข้าใจบทบาทหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น

ดังนั้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ร่วมกับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน วันแห่งครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างพอเพียง ในครั้งนี้ขึ้นกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560การมอบเกียรติบัตร บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 การแสดงนิทรรศการผลงานด้านครอบครัว การอธิบายหัวข้อ ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างพอเพียง การเสวนาหัวข้อ บทบาทของชุมชนและเครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาครอบครัว โดย ลุงดอกรักเมืองสองแคว หลวงพี่ช้างรายการคนค้นคน และการประชุมสมัชชาครอบครัวประจำปี 2560 เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา