Author
admin

ปุศุสัตว์ ออกหน่วยบริการ ทำหมัน สุนัข – แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ออกบริการทำหมัน สุนัข – แมว ที่ชุมชนสระสองห้อง ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ม.ล้านนาพิษณุโลก จัดกิจกรรมรับน้องลงแขกดำนา ปลูกฝังวัฒนธรรมดีงาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “รับน้องใหม่ด้วยการ ลงแขกดำนา” ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีนายอำเภอเมืองร่วมดำนากับนักศึกษา ขณะก่อนลงมือดำนาได้มีการประกอบพิธีแรกนา กล่าวคำขอขมาพระแม่ธรณี พระแม่คงคา และพระแม่โพสพ ที่มีพระคุณต่อชาวนาและเกษตรกรของไทย