Author
admin

รพ.พุทธชินราช 4.0 เพิ่มช่องทางการแพทย์ฉุกเฉินช่วยผู้ป่วย

โรงพยาบาลพุทธชินราช 4.0  เพิ่มช่องทางการช่วยเหลือในการแพทย์ฉุกเฉิน ออนไลน์ หรือ “เทเลเมด เซ็นทรัล มอนิเตอร์” ตามรถพยาบาลที่ไปรับผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย ในการช่วยเหลือเบื้องต้น ผ่านจอมอนิเตอร์