ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านในโครงการปิดทองหลังพระที่อำเภอวังทอง

(21 ก.ค.)นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก ของหมู่บ้านที่เข้าร่วมในโครงการปิดทองหลังพระ ที่หมู่ที่ 3 บ้านหนองพระ และหมู่ที่ 4 บ้านดงพลวง ต.หนองพระ อ.วังทอง ซึ่งโครงการดังกล่าว มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เป็นพื้นที่นำร่อง โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการให้มีความเป็นยู่ที่ดีขึ้น โดยได้ยึดแนวทางการดำเนินงาน โดยการทำงานร่วมกันของโครงการพระราชดำริ ภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชน เน้นการพัฒนาโดยยึดปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง ซึ่งเริ่มแรกจะเน้นที่ทุนทางกายภาพ ได้แก่ น้ำ ดิน ป่า และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติการ เน้นการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยมุ่งให้ชุมชนเป็นเจ้าของการพัฒนา สามารถบริหารจัดการต่อได้ด้วยตนเอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   สำหรับโครงการปิดทองหลังพระเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนำเอาแนวพระราชดำริไปพัฒนาต่อ ทั่วประเทศ อันเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ โดยได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนปีละ 220,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2551 – 2554 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ซึ่งปัจจุบัน โครงการปิดทองหลังพระมี ฯพณฯ ศ.น.พ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานโครงการ

……

 

แสดงความคิดเห็น