“เยี่ยมยามถามไถ่ ให้กำลังใจหลังน้ำลด”

ประชุมน้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้(25 ต.ค.54) ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจากข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าสถานการณ์อุทกภัยของพิษณุโลกเริ่มดีขึ้นโดยลำดับ ใกล้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว มีการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งการจ่ายเงินชดเชย การแจกถุงยังชีพ การเยียวยาจิตใจ การฟื้นฟูสิ่งสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตามยังมีอีก 4 อำเภอที่เป็นเป้าหมายให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างใกล้ชิด ได้แก่ อำเภอบางระกำ พรหมพิราม บางกระทุ่มและอำเภอเมือง โดยจังหวัดจัดทำโครงการ “เยี่ยมยามถามไถ่ ให้กำลังใจหลังน้ำลด” โดยระดมความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนดูแลราษฎร นำบริการต่างๆไปให้ราษฎร เช่น ถุงยังชีพ จุดละ 500 ชุด เลี้ยงอาหารชาวบ้าน 1,000 ราย บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือเกษตร บริการสุขภาพ บริการตัดผม เสริมสวย การฝึกอาชีพ บริการทางการศึกษาห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการบ้านเด็กและเยาวชน แจกต้นไม้ พืชผักสวนครัว และนันทนาการ เป็นต้น โดยจะมีการจัดโครงการดังกล่าว จำนวน 15 ตำบล 15 ครั้ง คือ ตำบล บ้านกร่าง อำเภอเมือง ตำบลพรหมพิราม มะต้อง ท่าช้าง หอกลอง อำเภอพหรมพิราม ตำบลบางระกำ ชุมแสงสงคราม คุยม่วง บ่อทอง วังอิทก ท่านางงาม อำเภอบางระกำ และตำบลไผ่ล้อม นครป่าหมาก โคกสลุด และบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จะดำเนินการตามโครงการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศิจกายน 2554 เริ่มครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านแม่ระหัน ต. บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณูโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก พยายามดูแลปัญหาความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องการเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยด้านต่างๆทั้งครัวเรือนละ 5,000 บาท ที่ยังคงเหลืออีก 339 ครัวเรือน การจ่ายเงินชดเชยด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ รวมทั้งการเตรียมการระบายน้ำ และการสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่น้ำยังท่วมขังในพื้นที่อำเภอ พรหมพิรามและอำเภอบางระกำ เพื่อผันนำจากลุ่มน้ำยมลงสู่ลุ่มน้ำน่าน ผ่านประตูระบายน้ำ ให้เร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเตรียมตัวในการเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกข้าว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม นี้ แต่ทั้งนี้การระบายน้ำของจังหวัดพิษณุโลก จะคำนึงถึงและพยายามไม่ให้กระทบต่อปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ทางตอนล่างและภาคกลางที่กำลังเผชิญน้ำท่วมหนักอยู่ในขณะนี้

////

แสดงความคิดเห็น