ผวจ.กำชับตำรวจแก้ปัญหาเด็กแว้นดึงผู้ปกครองร่วม

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 54  ที่ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา   เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด คณะกรรมการ ศพส.จ.  กอ.รมน.จว. และคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และหน่วยงานในสังกัดทุกกระทรวง โดยกล่าวว่าขณะนี้ปัญหาเด็กแว๊น หรือแก๊งค์ซิ่งมอเตอร์ไซด์ป่วนเมือง ที่เริ่มเข้ามาอาละวาดมากขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก  แม้ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก  จะมีการเข้มงวดจับกุมผู้กระทำผิดแต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไป จึงขอให้ตำรวจภูธรจังหวัด ร่วมกับฝ่ายปกครอง และนายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมกันแก้ปัญหา โดยดึงผู้แม่ผู้ปกครองให้มารับรู้ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน เพื่อเยียวยาเด็กและเยาวชนเหล่านั้นให้กลับมาเป็นคนดีไม่เป็นปัญหาของสังคมอีกต่อไป เช่น นำเด็กมาอบรมหรือเข้าปฏิบัติธรรม เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ เป็นต้น

 

ผวจ.พิษณุโลก กล่าวอีกว่า ขณะเริ่มช่วงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ตำรวจภูธรจังหวัด บูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูแลปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลง นอกจากจะมีการบอกกล่าวตักเตือนให้มีการปฏิบัติตามกฏจราจรโดยเคร่งครัดแล้วขอมีบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย  เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ด้วย

ในการประชุมครั้งนี้  ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก มีรายงานด้านการปราบปรามยาเสพติด  ในห้วงเดือนธันวาคม  2554  มีการตรวจค้นเป้าหมาย 58 ครั้ง จับกุมได้ 214  ราย ผู้ต้องหา 238 คนจับกุมรายสำคัญ 3 ราย 4 คน  ของกลางยาบ้า 102,649 เม็ด   และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก รายงานการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในห้วงเดือน ธันวาคม  2554  มีจำนวนคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ในพื้นที่ 6 คดี จับกุมผู้กระทำผิด 9 คน ไม้สัก 54 ท่อน พื้นที่ถูกบุกรุก 6 ไร่เศษ และอุปกรณ์การกระทำผิด 26 รายการ

 

แสดงความคิดเห็น