ตรวจความพร้อมขุดลอกแก้มลิงรับมือน้ำหลาก

เช้าวันนี้ ( 10 มิ.ย.55 ) นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ในวันที่ 2 ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยในวันนี้ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกบึงขี้แร้ง พื้นที่ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ และเป็นหนึ่งใน 3 บึงหลักที่จะทำการขุดลอกในพื้นที่อำเภอบางระกำ คือบึงระมาณ บึงขี้แร้ง และบึงตะเคร็ง รวมพื้นที่ 3,217 ไร่ งบประมาณ 629 ล้านบาท ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับน้ำในลุ่มน้ำยมช่วงฤดูหลากนี้ได้ถึง 32 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมกล่าวในระหว่างตรวจติดตามงานโครงการแก้มลิงทั้ง 3 บึง ดังกล่าว ว่า เนื่องจากลุ่มน้ำยมไม่มีเขื่อนที่จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนไว้เหมือนกับลุ่มน้ำอื่น ๆ ประกอบกับลักษณะแม่น้ำยมโดยธรรมชาติต้นน้ำจะมีขนาดกว้างรับน้ำได้ปริมาณมาก แต่ปลายน้ำลงมาที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร จะมีลักษณะเป็นคอขวด ทำให้น้ำหลากท่วมเป็นประจำทุกปี ประกอบกับแหล่งกักเก็บน้ำห้วย หนอง คลอง บึง ก็ตื้นเขิน รัฐบาลจึงมีนโยบายให้มีการขุดลอกพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติให้เป็นแก้มลิง เพื่อยังประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่จะเป็นแหล่งรองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

แสดงความคิดเห็น