ทำบุญสถานีขนส่งจ.พิษณุโลก

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22  สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก  นายสมเกียรติ  แสงสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระเนื่องในวันครบรอบ 6 ปี  การถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก มาอยู่ในการกำกับดูแลของเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวก  ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง  

นายสมเกียรติ  แสงสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกกล่าวว่า  สืบเนื่องจากรัฐบาลตราพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยให้มีการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดำเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการคมนาคมและการขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกที่ต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ในเขตเทศบาล โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกได้ถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกให้กับเทศบาลนครพิษณุโลกเข้ามาบริหารจัดการพัฒนาการให้บริการประชาชนดียิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 6 ปี แล้วนั้น

หลังจากที่เทศบาลนครพิษณุโลกได้เข้ามากำกับดูแลบริหารจัดการเป็นเวลา 6 ปี ได้ดำเนินการด้านต่างๆ คือ การบริหารช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง, การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ, การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร,  จัดระบบการจราจรภายในสถานี,  การรักษาความสะอาดภายในสถานี, การรักษาความปลอดภัย,การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง,การควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี,  การจัดให้มีบริการห้องสุขา,   จัดให้มีการจำหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม  การจัดให้มีบริการฝากของ, การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง, การจัดให้มีรถเข็นสัมภาระ, การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง   และการจัดหา ดูแล  ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์

นอกจากนี้ได้มีการจัดระเบียบการเข้าใช้สถานีขนส่งของรถโดยสารประจำทางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดระเบียบการจราจรภายในสถานีขนส่งให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ  มีการจัดการดูแล บำรุงรักษาสถานีขนส่งให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย  เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และจะมีการพัฒนาให้เกิดความสวยงาม  เป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น