เตรียมจุดจอดรถไฟความเร็วสูงต.บึงพระเหมาะสม

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555  ที่ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวิรุฬห์  อัคคะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค พร้อมหารือแนวทางในการแก้ไขและคลี่คลายปัญหาการจราจรในเขตเมืองพิษณุโลก สำหรับแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ทำการศึกษาและจัดทำแผนขึ้นเมื่อปี 2550 พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งภาคเหนือตอนล่างขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแผนแม่บท ที่จังหวัดพิษณุโลกมีแผนแม่บทอยู่ 7 แผนงาน รวม 48 โครงการ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุม ได้พิจารณาถึงความพร้อม ในการเตรียมสถานที่ หรือ สถานีจอดรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ โดยมีตัวเลือกสองจุด คือ ตำบลหัวรอ และตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยตำบลบึงพระมีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้สนามบินพิษณุโลก และถนนเลี่ยงเมือง เหมาะแก่การเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูง การกระจายผู้โดยสารทำได้สะอวด และอยู่ชานเมือง

 

ทั้งนี้ มติครม.เมื่อ 15 มกราคม 2555 มอบหมายให้คค.และกระทรวงการคลัง เร่งพิจารณารายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยกำหนดรูปแบบการร่วทุนระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลจีน ตามที่ได้ตกลงกันเมื่อ 22 ธันวาคม 2554 รวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทำการศึกษาความเหมาะสมทางการเงินและทางเศรษฐกิจของโครงการ พร้อมจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555 และ 2556 เพื่อดำเนินการศึกษาและออกแบบ ระบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 ( กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ) ระยะทาง 382 กิโลเมตร วงเงิน 224,572 ล้านบาท ระยะเวลา 14 เดือน ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษา และขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2556 เพื่อดำเนินการออกแบบระยะที่ 2 ( พิษณุโลก- เชียงใหม่ ) ระยะทาง 363 กิโลเมตรต่อไป

 

นอกจากนี้ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกของจังหวัดพิษณุโลก ยังพิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองพิษณุโลก โดยเฉพาะการทำสะพานลอยข้ามรางรถไฟบริเวณสี่แยกสุเหร่า สี่แยกธนารักษ์ ในรูปเกือกม้า เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดชั้นใน การทำสะพานลอยข้ามสี่แยกบ้านคลอง และการเตรียมจัดระบบวันเวย์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2555 ที่เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ที่จะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มายืนพิษณุโลกร่วมหมื่นคน

 

แสดงความคิดเห็น