ทำพิธีบวงสรวงจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก

 

94306 เช้าวันที่  8 ม.ค.59   ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก  ประจำปี 2559 โดยงานดังกล่าวไดกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 19 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก94310

โดยพิธีบวงสรวงดังกล่าว ได้มีบัณฑิตประกาศพระบรมราชโองการบวงสรวง  ถวายเครื่องสังเวยตามพิธีพราหมณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวคำขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน   ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานสำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานกาชาดพิษณุโลก 2559 เป็นการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPและหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศลของจังหวัดต่อไป 94305

 

แสดงความคิดเห็น