นายก อบจ.พิษณุโลกแจงสร้างสะพานที่ อ.นครไทย ทำถูกต้องตามระเบียบ

received_1157727857609475เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนธันวาคม 2559 จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล รวมถึงผลการดำเนินการของหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก โดยให้สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดพิษณุโลก เป็นสื่อกลางที่สำคัญในการนำนโยบายไปเผยแพร่ให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบอย่างถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานแถลงข่าวจำนวนมาก received_1157727980942796
พร้อมกันนี้ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมชี้แจงกับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก จากกรณีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบพิเศษ ภาค 10 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และสื่อมวลชนบางส่วน ได้เข้าตรวจสอบการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำแควน้อย หมู่ 11 บ้านโนนจันทร์ ตำบลนครไทย – หมู่ 11 บ้านเนินขามป้อม ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และมีประเด็นการร้องเรียนคือ 1. สะพานดังกล่าวมีการก่อสร้างแต่ไม่สามารถสัญจรได้ เนื่องจากไม่มีถนนเชื่อมต่อ 2. การก่อสร้างถนนในพื้นที่เอกชน และสร้างสะพานคร่อมปิดลำน้ำสาธารณะ และ 3. ถนนเชื่อมต่อสะพานมีการทรุดตัว received_1157727610942833ซึ่งจากการนำเสนอข่าวออกไปนั้นคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับความเสียหาย ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ดังนี้
ประเด็นที่ 1. การก่อสร้างสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2558 – 2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตำบลนครไทย และแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม โดยมีเส้นทางการสัญจรเชื่อมจากบ้านโนนจันทร์ หมู่ 11 เขตตำบลนครไทยถึงบ้านเนินขามป้อม หมู่ 11 เขตตำบลเนินเพิ่มมีระยะการก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง 7 เมตร ยาว 60 เมตร ถนนดินลงหินคลุกเชื่อมคอสะพานทั้ง 2 ด้าน ซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากกว่า 2 ตำบล ในส่วนของตำบลเนินเพิ่มนั้นได้เตรียมโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อไปจนจรดถนนเลี่ยงเมือง ในปีงบประมาณที่จะถึงนี้ โดยได้บรรจุในแผนพัฒนาไว้เรียบร้อยแล้ว และในปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มจะเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนา และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้นการก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมต่อเขตตำบลดังกล่าว จะทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บ้าน หลายตำบล โดยใช้เป็นเส้นทางที่ราษฎรเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ เช่น ศาลแขวงจังหวัด สถานีตำรวจภูธรนครไทย อัยการศาลแขวง และส่วนราชการอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และสามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้รวดเร็ว ซึ่งเดิมประชาชนของ 2 ตำบลที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ได้รับความเดือดร้อนมาก การสัญจรไปมาเพื่อข้ามแม่น้ำแควน้อยจะต้องใช้สะพานไม้ และฤดูน้ำหลากจะใช้เรือ received_1157727614276166
ประเด็นที่ 2. การก่อสร้างในพื้นที่เอกชน สำหรับที่ดินของเอกชน 2 ราย นั้น เจ้าของที่ดินได้แสดงความจำนงค์ยกที่ดินให้ไว้นานแล้ว และลงนามในหนังสืออุทิศที่ดินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม และเทศบาลตำบลนครไทยเรียบร้อยแล้ว สำหรับการก่อสร้างสะพานคร่อมปิดลำน้ำสาธารณะนั้น เนื่องจากข้อเท็จจริงเป็นเพียงร่องน้ำลำรางที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว มีระยะจากถนนลงแม่น้ำแควน้อยยาวจากเดิม 30 เมตร และประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ เพราะลำรางนี้มีสภาพตื้นเขิน และได้เปลี่ยนแนวลำรางช่วงปลายลงสู่แม่น้ำแควน้อยมีความยาวเพียง 10 เมตร เมื่อทำการก่อสร้างถนนจึงไม่มีผลกระทบในเรื่องการใช้ประโยชน์received_1157727487609512
ประเด็นที่ 3. เรื่องถนนทรุดตัวนั้นเป็นการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกความยาว 140 เมตร ความสูงในช่วงเขตตำบลนครไทยสูง 2 เมตร และในช่วงเขตตำบลเนินเพิ่มสูง 4-5 เมตร ซึ่งตามข้อเท็จจริงมีการทรุดตัวด้านข้าง 2 ข้างทางในฝั่งเขตตำบลเนินเพิ่ม ทั้งนี้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบทุกประการ แต่เนื่องจากในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมามีฝนตกปริมาณน้ำมากกว่าทุกปีมีระดับน้ำท่วมถนนที่ก่อสร้างไว้สูงประมาณ 3 เมตร และท่วมขังเป็นเวลาหลายวันจนทำให้ดินที่ถมไว้อุ้มน้ำ หลังจากน้ำในแม่น้ำแควน้อยลดลงทำให้คันดินค่อยๆ ทรุดตัวลง ขณะนี้ช่างผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบและแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง
นายมนต์ชัย กล่าวต่อไปอีกว่า โดยสรุปการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและอำนาจหน้าที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นที่ตั้งทุกประการ มิได้เป็นไปตามข้อร้องเรียนแต่ประการใด ซึ่งการชี้แจงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ ต้องการให้ประชาชน และผู้ที่ได้รับข่าวสารจากสื่อได้ทราบถึงข้อมูล เหตุผล และข้อเท็จจริง ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวไปแล้วแต่อย่างใด.
—————————————————

แสดงความคิดเห็น