อบจ.พิษณุโลกจัดเวทีสัมมนา“บทบาทอบจ.กับทิศทางการปฏิรูป อปท.”

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับทิศทางการปฏิรูป อปท.” จัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้การต้อนรับ และมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้บรรยากาศของการปฏิรูปประเทศไทยที่จะได้ร่วมกันเสนอแนวคิด ความร่วมมือ การทบทวน วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิรูปบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการเมือง การปกครองได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกัน และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ดร.อภิวัฒน์ พลสยม นายกสมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 500 คน โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปฏิรูป อปท. กับอนาคตท้องถิ่นไทย” โดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 และการอภิปรายหัวข้อ “การปฏิรูป อปท.แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร” โดย ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ อาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.จักษ์ พันธุ์ชูเพชร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร และ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย นอกจากนี้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการปฏิรูป อปท.” โดยมีผู้เข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วย นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ดร.อภิวัฒน์ พลสยม นายกสมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายสรณะ เทพเนาว์ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม/นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ/นายกสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย/คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ผู้แทน ก.อบต. และนายแสวง บุญรักษ์ศิลป์ อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี/อนุกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการปกครองท้องถิ่น/คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ผู้แทน ก.จ. เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมทั้งมีการตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา.

แสดงความคิดเห็น