12 ตค.60 เขื่อนแควน้อยฯ ระบายน้ำออกเพิ่มเป็นวันละ 24 ล้านลบ.ม.

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก รายการสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแควน้อยฯ โดยสถานการณ์น้ำนั้น กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาพอากาศ 24 ชั่วโมงของภาคเหนือ จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง และในรอบ 7 วันที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำฝนสะสมที่หัวงานเขื่อนแควน้อย 63.73 มม. เขื่อนทดน้ำพญาแมน 79 มม. วันนี้เขื่อนแควน้อยฯ มีน้ำอยู่ที่ระดับ 130.49 ม.รทก. ( เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ) เพิ่มขึ้น 0.03 ม. มีปริมาณน้ำ 963.990 ล้านลูกบาศ์กเมตร ( ล้าน ลบ.ม.  ) คิดเป็น 102.66 % ของความจุ  มีน้ำไหลเข้า 24.79 ล้านลบ.ม. ระบายน้ำออก 23.256 ล้านลบ.ม.

สถานการณ์ปัจจุบัน ปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่รับน้ำเหนือจุดที่ตั้งหัวงานส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแควน้อยฯอย่างต่อเนื่อง โดยเขื่อนแควน้อยได้เพิ่มอัตราการระบายน้ำใกล้เคียงกับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามหนังสือสั่งการของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เพื่อควบคุมปริมาณน้ำของเขื่อนแควน้อยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของกรมชลประทานในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลา 16.00 น. เพิ่มอัตราการระบายน้ำจากเขื่อนแควน้อยฯ จากอัตราเฉลี่ยวันละ 22.00 ล้านลูกบาศก์เมตร (  245 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ) เป็นวันละ 24.19 ล้านลูกบาศก์เมตร (  280 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที )  และควบคุมปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนทดน้ำพญาแมน ให้อยู่ที่ระดับไม่น้อยกว่า + 51.00 ม.รทก. เพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่าสะสมในลุ่มน้ำสาขาท้ายเขื่อนแควน้อยฯ  รวมทั้งงดรับน้ำเข้าระบบชลประทานของโครงการฯ  เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่ชลประทาน

………………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ .. ของคุณภาพจากกรมชลประทาน

 

 

แสดงความคิดเห็น