สหกรณ์จ.พิษณุโลกเร่งแก้ปัญหาหนี้เกษตรฯ เตรียมแผนพักหนี้ช่วยสมาชิกผู้ปลูกข้าว

 ที่ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 เพื่อชี้แจงแนวทางและซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยมีนายเอกไท  สุวรรณหิตาทร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมการประชุม นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60  ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภาวะราคาผลผลิตตกต่ำและมูลเหตุจากปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลทำให้เกษตรกรไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา เพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพทำนาของเกษตรกร กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการผลิตข้าว ณ 31 พฤษภาคม 2559 ต้นเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 500,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี  (1 ก.ค.59 -30 มิ.ย.61) โดยยึดหลักการให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญาต่อ 1 ครัวเรือน

นายสมศักดิ์  แสนศิริ กล่าวว่า  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้น พบว่ามีจำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอพักชำระหนี้และขอรับการชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลตามโครงการฯ ทั้งหมด 4,634 ราย จำแนกเป็น สหกรณ์ 4,311 ราย กลุ่มเกษตรกร 323ราย มูลหนี้ต้นเงิน 392,367,050.27 บาท ดอกเบี้ยที่ขอชดเชย 12,285,643.70 บาท  โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ต้องส่งชำระหนี้ สามารถนำเงินทุนไปใช้ในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเหลือเพียงพอที่จะส่งชำระหนี้และใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไป 

แสดงความคิดเห็น