อบต.สมอแข ส่งเสริมการแต่งกายพื้นเมือง ภาษาถิ่น แสดงอัตลักษณ์ มนต์เสน์ห์ของชาติพันธุ์

ตำบลสมอแข ตั้งอยู่ในเขต พื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นที่ตั้งของสี่แยกอินโดจีน ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท คือบางพื้นที่เป็นบ้านจัดสรร มีร้านค้า บริษัทต่างๆมากมายตามความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันชุมชนก็มีความสมดุลในการขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายโอ รพ.สต. มาอยู่ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ซึ่ง โรงเรียนผู้สูงอายุ “ร่มสมอวิทยา” ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการสร้างกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดูแล สุขภาพกาย สุขภาพใจของผู้สูงอายุในตำบล และได้ส่งเสริมการแต่งกายผ้าพื้นเมือง การใช้ภาษาถิ่น แสดงอัตลักษณ์ และมนต์เสน์ห์ของชาติพันธุ์

ความสมดุลดังกล่าวยังหมายรวมถึง วิถีชีวิตในแบบไทยวนที่มีอัตลักษณ์ได้แก่ การแต่งกาย ภาษา ประเพณีงานบวช เป็นต้น ซึ่งคงความมีเสน่ห์ จากชาติพันธุ์เดิมของชาวสมอแขที่ย้ายมาจาก จ.ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม โดยแต่เดิมอพยพมาจาก โยนกเชียงแสนนคร ซึ่งปัจจุบัน คือ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น