อบจ.พิษณุโลกจัดฝึกอบรมกลองยาวและเพลงพื้นบ้านให้เยาวชน

 วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางวรรณา ไกรสิทธิพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กลองยาวและเพลงพื้นบ้าน) ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมชาติรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 200 คน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม พร้อมคณะวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรม

แสดงความคิดเห็น