แต่งตั้ง”อิทธิพล”อดีตนอภ.เมืองเป็นรองนายกอบจ.พิษณุโลก

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ท่านที่ 2 ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่วันนี้เป็นวันแรก พร้อมกันนี้มี นายอดิเทพ ศิริเจริญพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ท่านที่ 1 นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางศกุณา วิวัฒน์ธนาฒย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองพิษณุโลก (กพสอ.) พร้อมสมาชิกฯ นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองพิษณุโลก และประชาชนร่วมแสดงความยินดี

แสดงความคิดเห็น