กศจ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในคราวประชุมครั้งที่ 14/ 2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2562 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เขต 2 เขต 3 จำนวน 94 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก) จำนวน 2 อัตรา

โดยการเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2562 มีผู้สมัครระดับประถมศึกษา 178 ราย และมัธยมศึกษา 30 ราย รวมทั้งสิ้น 208 ราย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยแยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 โดยกำหนดการสอบสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 นี้

/////

 

แสดงความคิดเห็น