พิธีมอบรางวัลคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17

 เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 โดยมีพนักงานครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 408 คน

 นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่เทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ประกอบด้วย  จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน 408 คน โดยจัดสอบแข่งขัน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีการมอบรางวัลโล่เกียรติยศให้กับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละสาระการเรียนรู้โดยแบ่งออกดังนี้

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่ ด.ญ.มนัญญา บุตรสุโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่ ด.ช.ณัฐพงษ์  กันทะวงษ์ เทศบาลนครแม่สอด คณิตศาสตร์  ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่ ด.ช.จักรินทร์  บุญยืน  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  วิทยาศาสตร์ ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่ ด.ช.บรรณกร เจนเขตรการ เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ภาษาต่างประเทศ ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่ ด.ช.โชคชัย  ชนะภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่ ด.ญ.อลิศรา  หุ่งสิงห์ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่  ด.ญ.กัญญารัตน์ สมบัติท้องทุ่ง เทศบาลนครแม่สอด และ ด.ญ.ปภัสสร  พิมเสน  อบจ.พิษณุโลก  คณิตศาสตร์  ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่  ด.ญ.ชนิภรณ์  ทองเที่ยง เทศบาลนครพิษณุโลก  วิทยาศาสตร์ ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่  ด.ญ.พิมพ์ชนก โบ้แล เทศบาลเมืองหล่มสัก  ภาษาต่างประเทศ ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่ ด.ญ.วรรณวิศา  เทศบาลนครแม่สอด

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่ น.ส.อาภัสรา  สารสุรินทร์  เทศบาลเมืองตาก   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่ น.ส.รัชนีรมณ์  ทองเนื้ออ่อน  อบจ.พิษณุโลก   คณิตศาสตร์  ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่ น.ส.ธัญสิริ  ตระการกีรติ  เทศบาลนครแม่สอด   วิทยาศาสตร์ ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่ น.ส.ชญาวีร์  จันทร์มณี  เทศบาลเมืองสวรรคโลก ภาษาต่างประเทศ ได้รับโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายธนิตานนท์  วงศ์โตคุ้ม  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  สำหรับผลการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง facebook : สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก

////////////////////////////////////

แสดงความคิดเห็น