กองทัพประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 62 ที่ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 โดยกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3/ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 ได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3  และประชุมระดับผู้ปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต -อาสาพระราชทาน 904วปร. จังหวัด  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904วปร. กองพล,ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบก และวิทยากรจิตอาสา 904 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประจำรุ่นที่ 1/61, รุ่นที่ 2/61, รุ่นที่ 3/62 รวมทั้งหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62  ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  ซึ่งครั้งนี้ได้มีการเชิญคณะทำงานทุกฝ่าย และวิทยากรจิตอาสา 904 ทุกรุ่นมารับทราบแนวทางการดำเนินงานของโครงการ

ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ. จอส.904 วปร.)ได้มีการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์  โดยมีฝ่ายอำนวยการจิตอาสา ผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนกระทรวง ผู้แทนหน่วยงาน และผู้แทนศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราโชบาย รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดทั้งเป็นไปในในทิศทางเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น