กองทัพภาคที่ 3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเติมในสระสองห้องพระราชวังจันทน์

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก ศิลปากรที่ 6 สุโขทัย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันในการดำเนิน โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทร์ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ สำคัญของชาติและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษาประวัติศาสตร์และรับชมโบราณสถาน ซึ่งประกอบด้วยเขตพระราชฐานพระราชวังจันทน์ และวัดในพระราชฐานพระราชวังจะได้แก่วัดสีสุคต วัดวิหารทองและวัดโพธิ์ทอง นอกจากนี้แล้ว ความงดงามของพระราชวังจันทน์ในอดีตประกอบด้วยสถาปัตยกรรมของหมู่พระมหามณเฑียร, วิหาร, เจดีย์,พืชพรรณไม้และสระสองห้อง

จากคำบอกเล่าเชิงมุขปาฐะ มองนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาวพิษณุโลกได้กล่าวถึงสระสองห้องซึ่งเป็น สระน้ำโบราณสวยงามเคียงคู่พระราชวังจันทน์ในอดีตราวพุทธศตวรรษที่ 21-23 ได้มีการผันน้ำจากแม่น้ำหน้าเข้าสู่คลองมะดัน ก่อนจะผันลงสู่สระสองห้อง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในเขตพระราชฐาน งดงามด้วยเหล่าบัวสี ต่อมาเมื่อพระราชวังจันทน์ถูกทิ้งร้างจากภัยสงครามและการใช้ประโยชน์ของเมืองพิษณุโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้คลองมะดันตื้นเขินและไม่สามารถผันน้ำเข้าสู่สระสองห้องได้อีกเช่นเดิม

กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการติดตั้งระบบสูบเครื่องสูบน้ำ พลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมการวางท่อส่งน้ําระยะ 950 เมตรในการผันน้ำจากแม่น้ำน่าน ผ่านคลองมะดัน ช่วงปลายลงสู่สระสองห้องโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสูบน้ำเติมเข้าสู่สระสองห้อง คาดว่าจะใช้ระยะเวลา15 วันในการเติมน้ำจำนวน 4,700 ลูกบาศก์เมตร (สระทิศเหนือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรและสระทิศใต้ 1,900 ลูกบาศก์เมตร)

ให้เต็มเปี่ยมดังเช่นอดีตและปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความสง่างามของสระสองห้องให้เคียงคู่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวเมืองพิษณุโลกและชาวไทยทุกคนสืบไป

แสดงความคิดเห็น