กองทัพภาคที่ 3 จัดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปล่อยขบวนรถน้ำออกช่วยเหลือประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3) อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก พลตรี จิรเดช  กมลเพ็ชร เป็นประธานเปิดพิธี โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563  และปล่อยขบวนรถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร

ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เนื่องจากในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารกองทัพบกจึงได้ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยจัดพิธีพร้อมกันทั่วทุกกองทัพภา

ในส่วนกองทัพภาคที่3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก, กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค และกรมทรัพยากรน้ำ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ได้จัดกำลังพล รถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์นำน้ำอันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งอุปโภคและบริโภคเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร  ซึ่งเป็นพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือที่ของกองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ   สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยตั้งแต่ตุลาคม 2562- ปัจจุบัน ทางกองทัพภาคที่  3 ได้แจกน้ำ ช่วยประชาชนที่ขาดแคลนไปแล้ว 448,000 ลิตร

///////

 

แสดงความคิดเห็น