ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทดสอบความรู้ทางวิชาการนักเรียนรับพระราชทานทุน

วันนี้ 12 มี.ค.63 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการการทดสอบความรู้ทางวิชาการของนักเรียนที่ขอรับทุนพระราชทานฯ ตามที่นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำเนินการทดสอบความรู้นักเรียนที่โรงเรียนส่งเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 37 คน การทดสอบความรู้ทางวิชาการดังกล่าว เป็นการนำผลการสอบ ตลอดจนการสัมภาษณ์และประเมินด้านสุขภาพจิตนักเรียน เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเข้ารับทุนจาก “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ สายอาชีพและศึกษาต่อเนื่องไปจนจบระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มุ่งเน้นในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาที่ขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร รวมทั้งสาขาด้านความมั่นคงในสายทหาร ตำรวจ จนเข้าสู่การมีอาชีพได้อย่างมั่นคง พร้อมกลับคืนถิ่นไปทำงานช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

โดยคณะกรรมการตัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก จะนำผลการสอบของวันนี้ เข้าประชุมในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาในแต่ละรายที่เข้าหลักเกณฑ์มากที่สุด ทั้งด้านการเรียน ด้านความประพฤติ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านความพร้อมที่จะมุ่งมั่นเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี รวมทั้งความใฝ่ฝันและเป้าหมายอาชีพการงานที่ปรารถนาในอนาคต ให้เหลือ 5 ราย จากนั้นจะได้นำรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ส่งไปยังศึกษาธิการภาค 17 ต่อไป

//////////////

แสดงความคิดเห็น