อบจ.พิษณุโลก เปิดให้เข้าเที่ยวชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ได้แล้ววันนี้ 26 พ.ค.63


วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นี้เป็นต้นไป หลังจากได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้จังหวัดพิษณุโลกได้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงเปิดให้บริการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ได้ตามปกติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่เสียค่าบริการ ซึ่งมีมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้เข้าชมทุกคนปฏิบัติตนดังนี้
1. นักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
2. จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการ ลดการรวมกลุ่มอย่างใกล้ชิด
3. ให้นักท่องเที่ยวสแกนการเข้าออกศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ โดยผ่าน www.ไทยชนะ.com
4. ก่อนเข้าศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ดำเนินการดังนี้
4.1 นักท่องเที่ยวต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์ทุกครั้งก่อนเข้าศูนย์ประวัติศาสตร์ฯ
4.2 นักท่องเที่ยวต้องดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าศูนย์ประวัติศาสตร์ฯ ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกน
4.3นักท่องเที่ยวต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือมากกว่า ตั้งแต่บริเวณจุดตรวจ รวมถึงบริเวณภายในศูนย์ประวัติศาสตร์
5. งดเว้นการบรรยายนำชม
6.จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมภายในศูนย์ประวัติศาสตร์ฯ ไม่เกิน 30 คน โดยการจับบัตรคิว
7.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยครั้ง โดยเฉพาะห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ มีบริการสบู่และกระดาษชำระในห้องน้ำตลอดเวลา
—————————————–

แสดงความคิดเห็น