รมว.ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่พิษณุโลก

 

เมื่อเวลา  08.00 น.วันที่ 8 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสถานที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ สวนชมน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ Ambient Air Quality Monitoring Station  โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมโรค นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ

กรมควบคุมมลพิษจัดตั้งเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ต่างๆ ปัจจุบันเครือข่ายประกอบด้วย สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติจำนวน 68 สถานี ควบคุมพื้นที่ 37 จังหวัด แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด จำเป็นต้องติดตั้งสถานีเพิ่มเติม โทรสถานีแห่งใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก เป็น 1 ใน 7 สถานี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2563 สามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพอากาศตามวิธีมาตรฐานที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยมีการรายงานผลในเว็บไซต์ www.air4thai.com และแอปพลิเคชัน Air4thai ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป  สำหรับค่าฝุ่นละอองของจังหวัดโลกเช้านี้ อยู่ที่ 38 มคก./ลบ. ถือว่าสถานการณ์ยังปานกลาง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า  จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือพบเกินมาตรฐานในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ ประชาชน รัฐบาลได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศ และในพื้นที่วิกฤต โดยการบูรณาการการดำเนินการร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งนี้ภายใต้ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติดังกล่าว กำหนดแนวทางการพัฒนา เครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี 2564

 

จังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งรัฐบาลให้ ความสำคัญและกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินมาตรการควบคุม มลพิษฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ดังนั้น เพื่อให้ภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นสามารถประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศ ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้การจัดการคุณภาพอากาศของประเทศและ ระดับจังหวัดมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับการปกป้องรวมถึงการแจ้ง เตือนสถานการณ์คุณภาพอากาศ และสามารถเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพ ของตนเองได้ จึงได้ดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้ พร้อมสำหรับการตรวจวัดและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศได้ทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม การลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้จังหวัดและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญในการลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด ทั้งจากการเผา ในที่โล่ง ฝุ่นละอองไฟป่า การจราจร และแหล่งกำเนิดอื่นๆ ตลอดจนสร้าง ความตระหนักและการรับรู้ของประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมลดกิจกรรม ที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีและคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชาชน

///////////

 

 

แสดงความคิดเห็น