อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)” ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส” ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยพร้อมใจช่วยกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งกำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ ล้างทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม.

แสดงความคิดเห็น