ข่าวทั่วไป

เติมความรู้กลุ่มบางแก้วเซรามิก

กลุ่มบางแก้วเซรามิกดูงานเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก สุนัขบางแก้ว สัญญลักษณ์ของเมืองพิษณุโลก

สาธารณสุขเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

สาธรณสุขเมืองพิษณุโลกร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน