กองทัพภาคที่ 3 ประชุมคณะกรรมความมั่นคง 17 จังหวัดภาคเหนือ