กัญชง

มน.ร่วมมือภาคเอกชนวิจัยนวัตกรรมกัญชงในภาคอุตสาหกรรมสู่สารเสริมในปศุสัตว์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัทเอกชนของกรอบความร่วมมืองานวิจัยนวัตกรรมกัญชงในภาคอุตสาหกรรม ในอนาคต ต่อยอดสู่สารเสริมในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ในสุกร และสัตว์ปีก เพื่อให้เนื้อ ไข่ ปลอดสารตกค้าง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ร่วมถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือในภาคอุตสาหกรรมกัญชงในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คณะเกษตรศาสตร์มน. MOU ร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาสายพันธุ์กัญชงทางพาณิชย์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงให้มีคุณภาพสูง ด้วยเทคนิคการสกัด และการแปรรูป เพื่อการใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ ต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม

ม.นเรศวร จัดเวทีให้ความรู้ “การผลิตกัญชงเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง”

ปัจจุบัน “กัญชง” ถูกยกให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ โดยทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วสามารถขออนุญาตปลูกกัญชงในประเทศไทยได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย และยังเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ทั้งทางยา และเครื่องสำอาง โดยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทางธุรกิจของประเทศไทย ดังนั้น การถ่ายทอดความรู้จากการทำวิจัย และทางวิชาการจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ หรือเกษตรกรที่สนใจในการผลิตเป็นอย่างมาก