กำลังพล บชร.3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์