ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่

ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน พร้อมเชิญชวนให้ผู้ประกอบการนำสินค้าและผลไม้ไทยมาจัดเป็นชุดของขวัญ