บ้านหนองกวางลี้

แล้งจัดต้องจูงโคกระบือไปหาหนองน้ำกินไกลกว่า 2 กม.

สถานการณ์ภัยแล้งยังคงลุกลามต่อเนื่อง แหล่งน้ำทางธรรมชาติแห้งขอด ทำให้ชาว ต.ดอนทอง ที่เลี้ยงโค กระบือต้องจูงไปหาน้ำกินกว่า 2 กม.