ปปส.ภาค 6 สร้างความรู้ประมวลกฎหมาย การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด