ประมงจังหวัดพิษณุโลก

รณรงค์ รักษ์ รู้ สู้ภัยธรรมชาติด้านประมง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับอธิบดีกรมประมง และจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนัก รักษ์ รู้ สู้ภัยธรรมชาติด้านประมง

ประมงปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำบางระกำโมเดล

ตามโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง ในแหล่งน้ำ 11 หมู่บ้าน ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ ให้แพร่ขยายพันธ์เป็นแหล่งโปรตีนชาวบ้านช่วงฤดูกาลน้ำหลาก