ปิดหมู่บ้าน

บ้านป่าสักต.หนองกะท้าว อ.นครไทยปิดหมู่บ้านป้องกันโควิด ไม่ให้รถเร่ ผู้อยู่ต่างพื้นที่เข้า

หมู่บ้านใน ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก จัดทำป้ายประกาศปิดหมู่บ้าน ห้ามบุคคลภายนอกเข้าหมู่บ้าน ป้องกันโควิด