ป่าชุมชนตำบลหินลาด

เปิดโครงการพัฒนาป่าชุมชนต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

เปิดโครงการพัฒนาป่าชุมชนพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” ทุกภาคส่วนร่วมปลูกสมุนไพร ฝายผสมผสาน และป่าถาวร บนพื้นที่เกือบ 500 ไร่ ที่บ้านท่าหนอง ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก