ผบ.มทบ.39 มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ