ภัยแล้งโครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่นอกเขตชลประทานโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง

ให้ชุมชนร่วมจัดการน้ำท่วม-ภัยแล้งอย่างยั่งยืน

จังหวัดพิษณุโลกประชุมโครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน นำร่องที่บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง