มนต์ชัย วัวัฒน์ธนาตย์

นายกอบจ.พิษณุโลกแถลงนโยบายต่อสภาฯ สานงานต่อ ก่องานใหม่

“มนต์ชัย” นายก อบจ.พิษณุโลก แถลงนโยบายต่อสภาฯ สานงานต่อ ก่องานใหม่ แก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นพิษณุโลก

รณรงค์ชาวนางดเผาตอซังข้าว

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์งดการเผาตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนที่ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง พิษณุโลก