รองอธิบดีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ 3 เกาะติด 3 ปฏิบัติ