รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมครัวพระราชทานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่