รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบเกียรติบัตรผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ