รักชาติยิ่งชีพ

อ.มน.เผยแนวคิดเปิดหลักสูตรรักชาติยิ่งชีพ เป็นเวทีให้นิสิตได้วิเคราะห์ปัญหาการเมือง

เปิดแนวคิด ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร นักเรียนทุนสหรัฐอเมริกา ผู้เสนอร่างหลักสูตร รักชาติยิ่งชีพ ที่เตรียมต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 20 ม.ค.นี้ ตั้งชื่อเพื่อดึงดูดความสนใจ กระตุ้นอารมณ์ และยังไม่ได้ทาบทามนักการเมืองแต่อย่างใด เป็นวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไม่ตัดเกรด อยากให้นิสิตได้เข้าใจชีวิต เข้าใจสังคม วิเคราะห์ปัญหาทางด้านการเมืองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น