ราคาพักแพงต่อเนื่อง

ราคาผักหลายชนิดยังแพงอย่างต่อเนื่อง

ผักหลายชนิดในตลาดสด เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ยังมีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องทนกับการเลือกซื้อผักที่แพง