รางวัลพระราชทาน

เฉลิมขวัญสตรี กับรางวัลพระราชทาน ฝันของคุณภาพ

ถือว่าเป็นรางวัลแห่งมาตรฐานของการศึกษา ที่ได้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งการเรียนการสอน อันที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและเยาวชนสูงสุด ซึ่งหลายโรงเรียนควรมุ่งเน้นและคำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา ที่เยาวชนของชาติ