ลงเสาเอก

สถาปัตยมน.จัดกิจกรรมรับน้อง ลงเสาเอก สร้างความรักความสามัคคี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ลงเสาเอก สร้างความรักความสามัคคี ที่สื่อความหมาย เสาต้นหนึ่งไม่สามารถยกได้ด้วยคนเดียว ถ้าช่วยกัน ก็จะนำเสาไปปักได้สำเร็จ