วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช

ประชุมพระสังฆาธิการ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดตามมติมหาเถรสมาคม ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงนโยบายของทางคณะสงฆ์ เพื่อให้มีทิศทางในการบริหารจัดการวัดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกั