ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายอำเภอเมืองพิษณุโลก

อปท.เขตอ.เมืองพิษณุโลกแสดงผลงานวิชาการโชว์ศักยภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สีสันความน่ารักของเด็กปฐมวัย ที่สามารถแก้ไขสถานการณ์และแสดงผลงานได้อย่างประทับใจ ในงานการแสดงผลงานทางวิชาการ และ การประกวด/แข่งขันทักษะความสามารถเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายอำเภอเมืองพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1