ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

สัมมนาผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างสู่ยุคอุตสาหกรรม SMEs 4.0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลกดึงประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0” เพื่อส่งเสริมและพัฒนา SMEs เติบโตก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น