ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

สัมมนาฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ พิชิตยอดขายด้วยเครือข่ายธุรกิจSMEs

เครือข่าย DIP SMEs Network ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดพิษณุโลก (ATED) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ พิชิตยอดขาย ด้วยเครือข่ายธุรกิจSMEs” เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในกลุ่มของนักธุรกิจจากภาคกลางและกลุ่มนักธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก มากกว่า 50 ธุรกิจ เพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สัมมนาผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างสู่ยุคอุตสาหกรรม SMEs 4.0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลกดึงประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0” เพื่อส่งเสริมและพัฒนา SMEs เติบโตก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น