สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1

เครือข่ายอาสาวารีภาคประชาชน

เปิดการอบรมอบรมหลักสูตร เครือข่ายอาสาวารี ภาคประชาชน รุ่นที่ 8 ของกรมเจ้าท่าเป็นเครือข่ายกับกรมเจ้าท่า เพื่อประสานการทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัยอันอาจเกิดจากการใช้เรือและท่าเทียบเรือ และการสัญจรทางน้ำโดยทั่วไป การแจ้งเหตุเกี่ยวกับมลภาวะทางน้ำ การกระทำสิ่งล่วงล้ำนำ ผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือกรมเจ้าท่า