สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

จัดงานสัปดาห์อาเซียน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดงานสัปดาห์อาเซียน 31 มีค.-4 เมษ.57 ณ ลานวัฒนธรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จัดกิจกรรมให้ความรู้คู่กับบันเทิงเกี่ยวกับความเป็นอาเซียน นิทรรศการ สัญลักษณ์กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

จัดประกวดรำวงพื้นบ้านสืบสานสามัคคี

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก ใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ จัดสัปดาห์รำวงพื้นบ้าน สืบสานสามัคคี ประกวดรำวงพื้นฐานประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไป จัดแสดงทุกวัน 24-28 กพ.57 ณ ลานวัฒนธรรม ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก

ประกวดภาพถ่ายอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต4

สปข.4 จัดประกวดภาพถ่าย “อาคาร-ภูมิทัศน์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก เป็นกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ “ในหลวงของปวงชนชาวไทย” ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายระหว่างวันที่ 5 ธ.ค.56 ถึง วันเสาร์ที่ 11 ม.ค.57